• Polski
  • English
  • Deutsch
  • French
  • Czech
  • Russian
  Koszyk

  Twój koszyk jest pusty

  Regulamin Promocji

   

  Regulamin "Zgarniaj super nagrody za produkty z suchej zabudowy"

   

  § 1. Informacje ogólne

  Organizatorem Promocji “Zgarniaj super nagrody za produkty z suchej zabudowy” jest Mal-Drew Sp. z o.o. z siedzibą w Gliwicach pod adresem: ul. Tarnogórska 13, 44-100 Gliwice.
  Czas trwania Promocji jest określony od daty 18.10.2019 do wyczerpania zapasów , z zastrzeżeniem, że Organizator w każdej chwili może Promocję zakończyć lub zakończoną wznowić.

  § 2. Definicje

  Organizator - Mal-Drew Sp. z o.o., której dane zostały określone w § 1 ust. 1 niniejszego Regulaminu.
  Promocja “Zgarniaj super nagrody za produkty z suchej zabudowy” - promocja organizowana przez Organizatora na warunkach i zasadach określonych w treści niniejszego Regulaminu.
  Regulamin - niniejszy regulamin określający zasady i warunki uczestnictwa w Promocji.
  Uczestnik - klient, który jest osobą fizyczną.
  Czas trwania promocji - czas od ogłoszenia Promocji do jej odwołania przez Organizatora.
   

  § 3. Warunki i zasady uczestnictwa w Promocji

  Promocja dotyczy transakcji w sklepach stacjonarnych i w sklepie internetowym.

  W Promocji mogą uczestniczyć wyłącznie klienci zakupujący produkty w firmie Mal-Drew Sp. z o.o.

   

  Aby otrzymać nagrodę klient musi zakupić produkty z przynajmniej z dwóch grup asortymentowych:

  1 Grupa asortymentowa:

  Płyta gipsowa/Profile i Akcesoria do suchej zabudowy (nie więcej niż 80 procent wartości zakupu)

  2 Grupa asortymentowa:

  Masy szpachlowe/Wylewki wewnętrzne i farby wewnętrzne (nie więcej niż 70 procent wartości zakupu)

  3 Grupa asortymentowa:

  Wełna mineralna wewnętrzna (nie więcej niż 50 procent wartości zakupu)

   

  Promocja trwa przez okres dwóch miesięcy, dopuszcza się zakupy łączone.

  Istnieje możliwość wymiany nagrody na inną.

  Jedna nagroda przypada na jeden nip lub jedną osobę fizyczna

  Klient może skorzystać z promocji tylko raz dziennie.

  Istnieje możliwość dopłaty do nagrody.

  Nagrodę można otrzymać tylko za zapłacone faktury lub brak przeterminowanych płatności powyżej 30 dni po terminie.

  Istnieje możliwość wymiany nagrody na bony Sodexo.

  Przy zakupie wielokrotności wartości nagrody dalej jest jedna.

   

  § 4. Tryb składania i rozpatrywania reklamacji

  Wszelkie reklamacje i zastrzeżenia dotyczące przebiegu Promocji mogą być składane przez Uczestników w formie pisemnej na adres siedziby Organizatora lub w formie elektronicznej. Reklamacja powinna zawierać dane identyfikacyjne Uczestnika, a także opis zarzutów stanowiących podstawę reklamacji oraz żądanie określonego zachowania się przez Organizatora.
  Reklamację należy złożyć niezwłocznie od ujawnienia zdarzenia będącego podstawą reklamacji.
  Złożone reklamacje będą rozpatrywane przez Organizatora niezwłocznie, jednakże nie później niż w terminie 7 dni roboczych od daty otrzymania reklamacji. Przy rozpoznawaniu reklamacji Organizator opiera się na treści niniejszego Regulaminu oraz przepisach prawa polskiego.
  O wyniku postępowania reklamacyjnego Uczestnik Promocji zostanie powiadomiony z zachowaniem formy złożenia reklamacji, lub w formie zgodnej ze złożoną przez siebie dyspozycją, najpóźniej w ciągu 7 dni od daty rozpatrzenia reklamacji.

  § 5. Postanowienia końcowe

  Niniejszy Regulamin jest jedynym dokumentem określającym szczegółowe zasady Promocji pod nazwą “Zgarniaj super nagrody za produkty z suchej zabudowy”.
  Udział w Promocji nie podlega przeniesieniu na inny podmiot, zwłaszcza prawa i obowiązki Uczestnika Promocji nie mogą być przenoszone, sprzedawane ani zbywane w żaden inny sposób.
  Biorąc udział w Promocji Uczestnik potwierdza, że wyraża zgodę na związanie postanowieniami Regulaminu.

  Znajdź nas

  Allegro Facebook