40 LAT MAL-DREW - Skorzystaj z najniższych cen na produkty Cellfast i Farby Kabe
KUP TERAZ

Buduj Taniej i Łatwiej!
Wyszukiwarka
Szukaj
0
Koszyk
0,00 
Koszyk
info: Twój koszyk jest pusty!

 

 

OGÓLNE WARUNKI UMÓW 

Stanisław Smoleń, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą 

MAL- DREW Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe Stanisław Smoleń, NIP: 6310207129

(dalej: „OWU”) 

OWU określają warunki wykonywania Usług i sprzedaży Produktów przez Stanisława Smolenia, prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą MAL-DREW Przedsiębiorstwo Handlowo- Usługowe Stanisław Smoleń, NIP: 6310207129.

 

§ 1. Definicje

 

Ilekroć w treści OWU mowa jest o:

 
 1. Kliencie – należy przez to rozumieć Konsumenta, Przedsiębiorcę na prawach konsumenta oraz Przedsiębiorcę, zawierającego ze Sprzedawcą Umowę;

 2. Kodeksie cywilnym – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93 z późn. zm.) ;

 3. Kodeksie postępowania cywilnego – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U. 1964 nr 43 poz. 296 z późn. zm.);

 4. Konsumencie – należy przez to rozumieć osobę fizyczną dokonującej z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;

 5. Prawie przewozowym – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 15 listopada 1984 r. Prawo przewozowe (Dz.U. 1984 nr 53 poz. 272 z późn. zm.);

 6. Przedsiębiorcy – należy przez to rozumieć osobę fizyczną, osobę prawną i jednostkę organizacyjną, o której mowa w art. 331 § 1 Kodeksie cywilnym, prowadzącą we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową;

 7. Produkcie – należy przez to rozumieć wszelkie towary oferowane do sprzedaży przez Sprzedawcę;

 8. Przewoźniku – należy przez to rozumieć podmiot, któremu Sprzedawca powierza wykonanie dostawy Produktu i z którym Sprzedawca zawiera stosowną umowę na dostawę tego Produktu; w szczególności należy przez to rozumieć spedytora lub kuriera;

 9. Przedsiębiorca na prawach konsumenta – należy przez to rozumieć osobę fizyczną, zawierającą Umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej Umowy wynika, że nie ma ona dla tej osoby charakteru zawodowego;

 10. Sklepie – należy przez to rozumieć jeden ze sklepów prowadzonych przez Sprzedawcę pod adresem: ul. Tarnogórska 13 w Gliwicach, ul. Kujawska
  3 w Gliwicach, ul. Mikołowska 107 w Rybniku;

 11. Sile wyższej – należy przez to rozumieć nieprzewidziane i niezależne od Sprzedawcy zakłócenia w sprzedaży Produktu lub w wykonaniu Usługi albo też powodujące przestój w działalności Sprzedawcy, w szczególności: pożar, powódź i inne klęski żywiołowe, wojny, strajki, zamieszki, demonstracje, epidemie oraz pandemie, embargo, przerwy lub opóźnienia w dostawach surowców, energii i komponentów oraz stan wyjątkowy;

 12. Sprzedawcy – należy przez to rozumieć Stanisława Smolenia prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą MAL- DREW Przedsiębiorstwo Handlowo - Usługowe Stanisław Smoleń, NIP: 6310207129, REGON: 270679040, ul. Kujawska 3, 44-100 Gliwice;

 13. Stronach – należy przez to rozumieć Klienta oraz Sprzedawcę;

 14. Umowie – należy przez to rozumieć każdą czynność prawną dokonywaną przez Sprzedawcę z Klientem, a dotyczącą sprzedaży Produktu lub wykonania Usługi. Zawarcie Umowy następuje na podstawie Zamówienia złożonego przez Klienta w chwili potwierdzenia przyjęcia Zamówienia przez Sprzedawcę. Za potwierdzenie Zamówienia uznaje się również przesłanie Klientowi faktury proforma lub umowy podpisanej przez Sprzedawcę;

 15. Usługach – należy przez to rozumieć wszelkie usługi oferowane przez Sprzedawcę;

 16. Ustawie o prawach konsumenta – należy przez to rozumieć Ustawę z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827 z późn. zm.);

 17. Zamówieniu – należy przez to rozumieć oświadczenie złożone przez Klienta wobec Sprzedawcy, wyrażone
  w dowolnej formie, w szczególności: pisemnie, ustnie, za pomocą środków porozumiewania się na odległość, którego przedmiotem jest wyrażenie woli nabycia Produktu lub wykonania Usługi.

 

§ 2. Postanowienia ogólne

 
 1. OWU mają zastosowanie do wszystkich Klientów, chyba że w danym postanowieniu wskazano, że dotyczy ono wyłącznie Konsumenta, Przedsiębiorcy na prawach konsumenta albo Przedsiębiorcy. OWU stanowią integralną część Umowy. 

 2. OWU dostępne są w zasobach strony internetowej Sprzedawcy pod adresem: www.maldrew.com.pl oraz stacjonarnie w Sklepie. W przypadku korespondencji mailowej, OWU mogą także zostać udostępnione Klientowi poprzez umieszczenie ich w treści wiadomości mailowej lub w załączniku do niej. 

 3. OWU mają bezwzględne pierwszeństwo przed jakimikolwiek innymi warunkami sprzedaży Produktów lub wykonania Usług, jak też przed jakimikolwiek postanowieniami pojawiającymi się na dokumentach, które są wystawiane przez Klienta.

 4. Niniejsze OWU znajdują zastosowanie także do sprzedaży wysyłkowej i dostaw realizowanych za pośrednictwem sklepu internetowego pod adresem: www.maldrew.com.pl – w zakresie nieuregulowanym Regulaminem sklepu internetowego dostępnym pod adresem: www. maldrew.com.pl/infromacje/regulamin.

 5. Akceptacja OWU nie może być warunkowa ani częściowa, a wszelkie wyjątki muszą zostać uzgodnione przez Sprzedawcę i Klienta w formie pisemnej lub dokumentowej.

 

§ 3. Oferty

 
 1. Opisy Produktów i Usług zamieszczone na stronach internetowych, katalogach, reklamach, dokumentach handlowych, publikowane przez Sprzedawcę mają charakter wyłącznie informacyjny
  i nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego

 2. Oferty, badania, plany i rysunki przekazane przez Sprzedawcę pozostają wyłączną własnością Sprzedawcy i nie mogą być wykorzystywane ani udostępniane osobom trzecim przez Klienta bez wyraźnej zgody Sprzedawcy.

 3. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do modyfikowania, w każdym czasie i bez uprzedzenia, listy Produktów i Usług wprowadzanych do obrotu lub wprowadzania ulepszeń Produktów i Usług.

 

§ 4. Zamówienia

 
 1. Zamówienia mogą być składane w każdej formie,
  w szczególności: mailowo, telefonicznie, pisemnie lub ustnie oraz bezpośrednio w Sklepie. 

 2. Zamówienie nie jest ostateczne do czasu potwierdzenia przez Sprzedawcę. 

 3. Zmiany w Zamówieniu wiążą Sprzedawcę wyłącznie po potwierdzeniu ich przez Sprzedawcę na piśmie lub w formie mailowej.

 4. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia Zamówienia bez konieczności podawania przyczyny. Klientowi nie przysługują z tego tytułu żadne roszczenia wobec Sprzedawcy.

 5. Zamówienie nie może być anulowane przez Klienta podczas jego realizacji bez zgody Sprzedawcy, wyrażonej w formie pisemnej lub mailowej. W przypadku udzielenia zgody, Sprzedawca zachowuje jednak prawo do obciążenia Klienta kosztami, związanymi z dotychczasową realizacją Zamówienia.

 6. Zamówienia są realizowane w terminach wskazanych przez Sprzedawcę przy potwierdzeniu Zamówienia. Zamówienia mogą być realizowane jednorazowo lub częściami według harmonogramu wskazanego przez Sprzedawcę przy potwierdzeniu Zamówienia.

 

§ 5. Wykonanie umowy 

 
 1. Produkty są dostarczane Klientowi zgodnie ze sposobem ustalonym w trakcie składania Zamówienia. 

 2. Sprzedawca umożliwia dostarczenie Produktów Klientowi za pomocą: odbioru osobistego w Sklepie oraz za pomocą dostawy w formie: przesyłki pocztowej, przesyłki pocztowej pobraniowej, przesyłki kurierskiej, przesyłki kurierskiej pobraniowej.

 3. W przypadku dostawy Produktów, koszty dostawy, załadunku, rozładowania oraz wszelkie inne koszty związane z transportem Produktów ponosi Klient, chyba że Strony postanowią inaczej w formie pisemnej lub dokumentowej.

 4. W przypadku dostawy Produktów Klient jest odpowiedzialny za zorganizowanie sprawnego rozładunku towaru dostarczonego przez Sprzedawcę, bez udziału Sprzedawcy i Przewoźnika.

 5. Dostawa Produktów odbywa się na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. Sprzedawca umożliwia dostawę Produktów za granicę po wcześniejszym skontaktowaniu się ze Sprzedawcą drogą mailową lub telefonicznie.

 6. Terminy dostarczenia Produktów i wykonania Usług mają charakter informacyjny i ich niedotrzymanie nie daje prawa do odstąpienia od Umowy albo naliczania kar, o ile Zamówienie może być wykonane w rozsądnym terminie.

 7. W przypadku Przedsiębiorcy Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia w dostawie wynikające z przyczyn leżących po stronie Przewoźnika, któremu powierzono dostarczenie Produktów.

 8. Termin dostarczenia Produktów lub wykonania Usług ulega zawieszeniu przez każde opóźnienie w przekazaniu przez Klienta informacji niezbędnych do realizacji Zamówienia. Termin dostarczenia Produktów lub wykonania Usług ulega także zawieszeniu w przypadku uchybienia przez Klienta jego obowiązkom, a zwłaszcza ustalonym terminom płatności.

 9. Usługi realizowane są wyłącznie w Sklepach.

 10. Sprzedawca zachowuje prawo, jeżeli okaże się to niezbędne, do częściowego dostarczenia Produktów lub częściowego wykonania Usług. Takie częściowe dostawy lub wykonanie Usług nie może stanowić podstawy odmowy płatności za dostarczone Produkty i wykonane Usługi.

 11. Jeżeli Produkty są dostępne do odbioru przez Klienta, a ich odbiór opóźnia się z powodów zależnych od Klienta, Produkty te będą przechowywane na koszt i ryzyko Klienta.

 

§ 6. Odbiór Produktu 

 
 1. Jeżeli za transport Produktu odpowiada Sprzedawca, Klient obowiązany jest przedstawić wszelkie niezbędne zastrzeżenia dotyczące dostarczonych Produktów w celu zabezpieczenia roszczeń Sprzedawcy przeciwko Przewoźnikowi, w szczególności winien przekazać te zastrzeżenia w formie pisemnej lub mailowo najpóźniej
  w terminie 3 dni po dostawie Sprzedawcy.

 2. Klient nie może odmówić odbioru Produktów, nawet w przypadku częściowej dostawy lub widocznego uszkodzenia. 

 3. Klient obowiązany jest przedstawić wszelkie dowody na zauważone nieprawidłowości lub wady. Ma on obowiązek zapewnić Sprzedawcy wszelką pomoc
  w celu umożliwienia stwierdzenia wad i nieprawidłowości oraz podjęcie środków zaradczych.

 4. W przypadku dostawy realizowanej na rzecz Przedsiębiorcy za pośrednictwem Przewoźnika, ryzyko przypadkowej utraty lub zniszczenia Produktu przechodzi na Przedsiębiorcę, w chwili wydania przez Sprzedawcę Produktu Przewoźnikowi. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności z tytułu ubytków i braków w samym Produkcie, jak i jego opakowaniu, powstałych po tej chwili. 

 5. Przedsiębiorca obowiązany jest sprawdzić, przy odbiorze Produktów od Przewoźnika, zgodność dostarczanych Produktów z Zamówieniem, w szczególności pod względem ilości, jakości, wymiarów i masy w celu zachowania swych roszczeń przeciwko Przewoźnikowi, zgodnie z przepisem art. 76 Prawa przewozowego. Wszelkie zastrzeżenia powinny być zamieszczona na potwierdzeniu odbioru.

 

§ 7. Cena i warunki płatności

 
 1. Ceny Produktów i Usług wskazywane są Klientowi w trakcie składania Zamówienia.

 2. Jeżeli przy wskazanej cenie nie widnieje rozróżnienie, że podana cena jest ceną brutto albo netto, to przyjmuje się, że podana cena jest ceną netto. 

 3. W przypadku Produktów sprzedawanych na paletach zwrotnych, Sprzedawca pobiera umowną kaucję. Zwrot kaucji następuje po dostarczeniu przez Klienta nieuszkodzonych palet do Sklepu. W przypadku niezwrócenia palet w terminie 60 dni od daty zakupu Sprzedawca nie ma obowiązku odkupienia jej w cenie sprzedaży.

 4. Sprzedawca umożliwia Klientowi następujące formy płatności za Produkty lub Usługi: płatność gotówką, płatność za pobraniem, płatność przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Sprzedawcę, płatność poprzez zewnętrzny system płatności- Dotpay Sp. z o.o., ul. Wielicka 72, 30-552 Kraków, NIP: 634- 26- 61- 860 (aktualne możliwe sposoby płatności poprzez wskazany system dostępne są na stronie internetowej: http://www.dotpay.pl/metody platnosci). 

 5. Sprzedawca dokumentuje sprzedaż Produktu lub wykonanie Usługi paragonem lub fakturą VAT.

 6. Sprzedawca uprawniony jest do wystawienia faktury VAT w formie elektronicznej, która będzie wysyłana na adres e-mail wskazany przez Klienta. 

 7. W przypadku wyboru przez Klienta płatności gotówką, jest on zobowiązany do dokonania zapłaty bezpośrednio na miejscu przy odbiorze zamówionego Produktu lub wykonanej Usługi. 

 8. Jeżeli Klient wybrał płatność za pobraniem przy odbiorze Produktu od Przewoźnika, zobowiązany jest on do jej dokonania bezpośrednio przy odbiorze. 

 9. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do ustalenia maksymalnej kwoty pobrania. W przypadku jej przekroczenia Sprzedawca poinformuje Klienta
  o konieczności wyboru innej formy płatności.
  W razie braku dokonania wyboru, Sprzedawca zastrzega możliwość niepotwierdzenia przyjęcia zamówienia. 

 10. W przypadku wyboru płatności za pobraniem środki pieniężne przekazywane są na rachunek Sprzedawcy do 5 dni roboczych, licząc od następnego dnia roboczego po dniu doręczenia przesyłki

 11. Jeżeli Klient wybrał płatność za pośrednictwem przelewu albo płatność poprzez zewnętrzny system płatności, jest on zobowiązany do dokonania zapłaty w terminie 7 dni roboczych od dnia otrzymania wiadomości potwierdzającej przyjęcie Zamówienia przez Sprzedawcę, określającej całkowity koszt zamówienia wraz z dostawą. 

 12. Wystawiona przez Sprzedawcę faktura VAT może wskazywać inny termin zapłaty. 

 13. W wypadku Klientów będących Przedsiębiorcami, Sprzedawca ma prawo do ograniczenia dostępnych sposobów płatności.

 14. W przypadku wyboru płatności przelewem realizacja zamówienia nastąpi po zaksięgowaniu środków na rachunku bankowym Sprzedawcy. Za dzień zapłaty uznaje się dzień zaksięgowania wpłaty na wskazany przez Sprzedawcę rachunek bankowy.

 15. W przypadku nieuregulowania płatności przez Klienta w wyznaczonym terminie, Sprzedawca jest uprawniony do wstrzymania realizacji już przyjętych Zamówień. 

 16. Przed zawarciem Umowy Strony mogą postanowić, że na poczet ceny Produktu, jego dostawy lub Usługi Klient zapłaci Sprzedawcy zaliczkę. Zaliczka,
  a w szczególności jej wysokość a także termin płatności, powinna być stwierdzona
  w potwierdzeniu Zamówienia, treści Umowy, fakturze proforma lub umowie przedwstępnej.

 17. Jakiekolwiek zaliczki lub przedpłaty uiszczone przez Klienta na poczet ceny Produktu, jego dostawy lub wykonania Usługi nie będą stanowić zadatku
  w rozumieniu Kodeksu cywilnego, chyba że Sprzedawca złoży przeciwne oświadczenie na piśmie przed zawarciem Umowy.

 18. Płatności dokonywane przez Klienta Sprzedawca ma prawo zaliczyć w pierwszej kolejności na poczet wcześniej istniejących nieuregulowanych zobowiązań Klienta – na poczet najdawniej wymagalnego, zaś w przypadku istnienia należności ubocznych (odsetki, koszty) – w pierwszej kolejności na poczet tych należności.

 19. Wydanie weksla, czeku, lub jakiegokolwiek innego dokumentu powodującego powstanie obowiązku zapłaty nie stanowi uiszczenia ceny.

 20. Sprzedawca ma prawo żądać od Klienta zabezpieczenia płatności, w szczególności poprzez podpisanie przez Klienta weksla in blanco, złożenie przez niego oświadczenia w akcie notarialnym o poddaniu się egzekucji, o którym mowa w art. 777 § 1 pkt 5 Kodeksu postępowania cywilnego lub udzielenie poręczenia osoby trzeciej.

 21. W przypadku nieuregulowania przez Przedsiębiorcę płatności w terminie 14 dni od dnia terminu płatności, Sprzedawca uprawniony będzie do naliczania odsetek maksymalnych za opóźnienie za każdy dzień trwania dalszego opóźnienia.  

§ 8. Rękojmia i gwarancja

 
 1. Sprzedawca jest zobowiązany do dostarczenia Produktu zgodnego z Umową i bez wad oraz do należytego wykonywania umówionych Usług.

 2. Zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego oraz Ustawy o prawach konsumenta, Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi wobec Konsumenta oraz Przedsiębiorcy na prawach konsumenta, w razie braku zgodności towaru z Umową oraz za niewykonanie lub nienależyte wykonanie Usług. 

 3. Odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi w Umowach zawieranych z Przedsiębiorcami jest wyłączona.

 4. Sprzedawca nie udziela gwarancji na sprzedawane Produkty. 

 5. Jeżeli producenci poszczególnych Produktów udzielają gwarancji na Produkty, warunki gwarancji określają gwaranci w oświadczeniach gwarancyjnych, które określają obowiązki gwaranta i uprawnienia Klienta, gdy rzecz nie ma właściwości określonych w tym oświadczeniu. Uprawnienia
  z tytułu gwarancji należy wykonywać zgodnie
  z warunkami zamieszczonymi na karcie gwarancyjnej. 

 6. Reklamacja z tytułu rękojmi może być złożona Sprzedawcy w dowolnej formie, np. pisemnie na adres Sklepu lub drogą mailową na adres e- mail: kontakt@maldrew.com.pl.

 7. W przypadku składania reklamacji z tytułu rękojmi zalecane jest wskazanie następujących informacji, które mogą być pomocne dla Sprzedawcy w toku rozpatrywania reklamacji: dane osoby zgłaszającej reklamację w celu kontaktu oraz dane Sprzedawcy, datę zakupu reklamowanego towaru oraz datę zgłoszenia, przedmiot reklamacji, żądanie.

 8. W przypadku braku odpowiedzi przez Sprzedawcę na zgłoszenie reklamacyjne w terminie 14 dni kalendarzowych, reklamację uznaje się za zasadną. Po upływie wskazanego terminu Sprzedawca nie może odmówić spełnienia żądania.

 

§ 9. Ograniczenia odpowiedzialności

 
 1. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za Produkt użyty w sposób niezgodny z jego przeznaczeniem i właściwościami albo zamontowany niezgodnie z instrukcjami producenta, a także za Produkt zainstalowany wbrew zasadom sztuki budowlanej.

 2. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie, nienależyte wykonanie Umowy lub opóźnienia, będące następstwem okoliczności od niego niezależnych; w tym za działania lub zaniechania spowodowane wystąpieniem Siły wyższej. Powyższe ma również zastosowanie, gdy okoliczności takie wystąpią po stronie dostawców bądź podwykonawców Sprzedawcy. W przypadku wystąpienia Siły wyższej, terminy wykonania Umowy ulegają odpowiedniemu wydłużeniu.

 3. Sprzedaż Produktów przez Sprzedawcę nie konstytuuje jakiegokolwiek roszczenia o doradztwo, nadzór, kontrolę lub specjalne rekomendacje dotyczące adaptacji Produktów do celów Klienta. Ocena zastosowania Produktu pozostawiona jest Klientowi. 

 4. Odpowiedzialność Sprzedawcy w stosunku do Klienta będącego Przedsiębiorcą, bez względu na jej podstawę prawną, jest ograniczona - zarówno w ramach pojedynczego roszczenia, jak również za wszelkie roszczenia w sumie - do wysokości zapłaconej ceny oraz kosztów dostawy z tytułu Umowy. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność
  w stosunku do Klienta będącego Przedsiębiorcą tylko za typowe szkody przewidywalne w momencie zawarcia umowy i nie ponosi odpowiedzialności
  z tytułu utraconych korzyści.

 

§ 10. Odstąpienie od umowy

 
 1. Konsument oraz Przedsiębiorca na prawach konsumenta, który zawarł Umowę na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa, może odstąpić od niej bez podania przyczyny w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia objęcia Produktu w posiadanie przez Klienta albo inną wskazaną przez niego osobę trzecią. 

 2. Prawo do odstąpienia od Umowy bez podania przyczyny nie przysługuje w przypadku zawarcia Umowy w lokalu przedsiębiorstwa. W takim wypadku Sprzedawca może jednak zaproponować Klientowi wymianę towaru na inny dostępny
  w ofercie Sklepu.

 3. Jeżeli przedmiot Umowy obejmuje wiele Produktów, które są dostarczane osobno, termin na odstąpienie wygasa po upływie 14 dni kalendarzowych od momentu objęcia w posiadanie ostatniej
  z zamówionej rzeczy, partii lub części.

 4. Konsument oraz Przedsiębiorca na prawach konsumenta może odstąpić od Umowy, składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od Umowy. Do zachowania terminu odstąpienia od Umowy wystarczy wysłanie oświadczenia przed upływem 14 dni kalendarzowych, pisemnie lub drogą mailową na adres: kontakt@maldrew.com.pl.

 5. W przypadku odstąpienia od Umowy, Umowę uważa się za niezawartą.

 6. W celu złożenia oświadczenia o odstąpieniu od Umowy, Klient może skorzystać ze wzoru formularza, który stanowi załącznik nr 1 do OWU. 

 7. Klient ma obowiązek zwrócić Produkt Sprzedawcy niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym odstąpił od Umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Produktu przed jego upływem.

 8. W przypadku, gdy zwracany Produkt ze względu na swój charakter nie może być odesłany w zwykłym trybie pocztą, Sprzedawca informuje wówczas Klienta o kosztach zwrotu Produktu.

 9. Sprzedawca niezwłocznie, w terminie nie dłuższym niż 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy, zwróci Klientowi wszelkie otrzymane od Niego płatności, w tym koszty dostarczenia Produktu przy użyciu takich samych metod płatności jakie zostały użyte przez Klienta, chyba że Klient zgodził się na inne rozwiązanie, które nie będzie się wiązało dla Niego z żadnymi dodatkowymi kosztami.

 10. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania Produktu z powrotem lub do czasu dostarczenia Sprzedawcy dowodu jego odesłania w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

 11. Prawo odstąpienia od Umowy, zgodnie z przepisem art. 38 Ustawy o prawach konsumenta nie przysługuje w odniesieniu do Umowy:

  1. o świadczenie Usług, za które Klient jest zobowiązany do zapłaty ceny, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni Usługę za wyraźną i uprzednią zgodą Klienta,

  2. w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Sprzedawca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy,

  3. w której przedmiotem świadczenia jest Produkt nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji Klienta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb,

  4. w której przedmiotem świadczenia jest Produkt ulegający szybkiemu zepsuciu lub mający krótki termin przydatności do użycia,

  5. w której przedmiotem świadczenia jest Produkt dostarczany w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,

  6. w której przedmiotem świadczenia są Produkty, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi towarami,

  7. w której Klient wyraźnie żądał, aby Sprzedawca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli Sprzedawca świadczy dodatkowo inne Usługi niż te, których wykonania Klient żądał, lub dostarcza Produkty inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje Klientowi w odniesieniu do dodatkowych Usług lub Produktów,

  8. zawartej w drodze aukcji publicznej,

  9. o świadczenie Usług, za które Klient jest zobowiązany do zapłaty ceny, w przypadku których Klient wyraźnie zażądał od Sprzedawcy, aby przyjechał do niego w celu dokonania naprawy, a Usługa została już w pełni wykonana za wyraźną i uprzednią zgodą Klienta.


§ 11. Klauzula informacyjna

 
 1. Administratorem danych osobowych jest: Stanisław Smoleń, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą MAL- DREW Przedsiębiorstwo Handlowo - Usługowe Stanisław Smoleń, NIP: 6310207129, REGON: 270679040, ul. Kujawska 3, 44-100 Gliwice. 

 2. Administrator przetwarza dane osobowe w następujących celach:

 1. przesyłania informacji handlowo - marketingowych drogą elektroniczną lub w celu przekazywania informacji handlowo-marketingowych drogą telefoniczną – (podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. a RODO w zw. z art. 10 ust. 2 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz art. 172 ustawy Prawo telekomunikacyjne) - o ile Klient wyraził na to zgodę;

 2. w związku z realizacją zawartej Umowy (podstawa prawna: art. 6 ust.
  1 lit. b Rozporządzenia);

 3. wypełniania obowiązków prawnych ciążących na administratorze w związku z zawarciem umowy (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit.
  c Rozporządzenia);

 4. dochodzenia roszczeń, prowadzenia postępowań sądowych i windykacyjnych (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia);

 1. W związku z przetwarzaniem danych w celach wskazanym w pkt 2, dane osobowe mogą być udostępniane innym odbiorcom danych osobowych. Odbiorcami danych mogą być:

 1. podmioty upoważnione do odbioru danych osobowych na podstawie odpowiednich przepisów prawa (np. organy sądowe lub inne, w tym komornicy i policja);

 2. podmioty, które przetwarzają dane osobowe w imieniu administratora na podstawie zawartej z administratorem umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych (tzw. podmioty przetwarzające), np. usługi IT, archiwizacja dokumentów.

 1. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celów wskazanych w pkt 2, tj.:

 1. w zakresie przesyłania informacji handlowo-marketingowych do czasu wycofania zgody;

 2. w zakresie realizacji Umowy, w ramach której i w związku z którą dane osobowe są przetwarzane, przez okres do czasu zakończenia ich realizacji, a po tym czasie dla dochodzenia ewentualnych roszczeń – do upływu okresu przedawnienia określonego przepisami Kodeksu cywilnego;

 3. w zakresie wewnętrznych celów administracyjnych i realizacji prawnie uzasadnionych interesów administratora, przez okres do czasu wypełnienia prawnie uzasadnionych interesów administratora stanowiących podstawę tego przetwarzania lub do czasu wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania;

 4. w zakresie wypełniania obowiązków prawnych ciążących na administratorze w związku z realizacją zawartych umów – przez okresy wskazane w tych przepisach lub przez okres do czasu wypełnienia tych obowiązków przez administratora.

 1. W związku z przetwarzaniem przez administratora danych osobowych, Klientowi przysługuje:

 1. prawo dostępu do treści danych, na podstawie art. 15 Rozporządzenia;

 2. prawo do sprostowania danych, na podstawie art. 16 Rozporządzenia;

 3. prawo do usunięcia danych, na podstawie art. 17 Rozporządzenia;

 4. prawo do ograniczenia przetwarzania danych, na podstawie art. 18 Rozporządzenia;

 5. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, na podstawie art. 21 Rozporządzenia;

 1. W przypadkach uznania, iż przetwarzanie przez administratora danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia, Klientowi przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

 2. Administrator nie przekazuje danych poza Europejski Obszar Gospodarczy ani do organizacji międzynarodowych.

 

§ 12. Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

 
 1. Konsument oraz Przedsiębiorca na prawach konsumenta ma możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozwiązywania sporów.

 2. Szczegółowe informacje dotyczące pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującym adresem internetowym Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: https://uokik.gov.pl/pozasadowe_rozwiazywanie_sporow_konsumenckich.php. 

 

§ 13. Postanowienia końcowe

 
 1. Klient nie może bez zgody Sprzedawcy przenieść na osobę trzecią wierzytelności przysługującej mu z tytułu zawartej Umowy.

 2. Sprzedawca jest uprawniony do przeniesienia w całości lub w części praw i obowiązków wynikających z Umowy zawartej z Przedsiębiorcą, na rzecz podmiotów powiązanych ze Sprzedawcą kapitałowo lub osobowo. 

 3. Klientowi będącemu Przedsiębiorcą nie przysługuje prawo potrącania wierzytelności przysługującej mu względem Sprzedawcy z wierzytelnością przysługującą Sprzedawcy.

 4. Wszelkie spory pomiędzy Sprzedawcą a Klientem będącym Przedsiębiorcą, powstałe w związku z wykonaniem Umowy, zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedawcy. 

 5. Prawem właściwym dla sporów wynikłych z Umowy jest prawo polskie. 

 6. Korespondencja kierowana przez Sprzedawcę na adres do doręczeń Klienta wskazany w Zamówieniu, będzie uznana za skutecznie doręczoną, także w przypadku, gdy Klient nie odbierze korespondencji i upłynie okres podwójnej awizacji. 

 7. Sprzedawca i Przedsiębiorca dopuszczają możliwość kierowania korespondencji, w tym wezwań do zapłaty, faktur oraz monitów, drogą mailową na wskazane przez nich adresy mailowe. Przedsiębiorca wskazuje adres mailowy każdorazowo w treści Zamówienia. Sprzedawca odbiera korespondencję pod adresem mailowym: kontakt@maldrew.com.pl.

 8. Jeżeli którekolwiek z postanowień OWU lub Umowy będzie lub stanie się nieważne, nie wpływa to na ważność i wykonalność OWU oraz Umowy jako całości. 

 9. Sprzedawca zastrzega sobie prawo zmiany OWU. Wszystkie Zamówienia przyjęte przez Sprzedawcę do realizacji przed dniem wejścia w życie nowych OWU są realizowane na podstawie OWU, które obowiązywały w dniu składania Zamówienia przez Klienta.

 10. Niniejsze OWU obowiązują od dnia (01/07/2023