Informacje dotyczące przewodów kominowych

19.08.2018 Inne

Kominy dymowe, spalinowe i wentylacyjne to istotne elementy, których budowa jest określona przez konkretne zasady oraz przepisy. Jeżeli przewody zostaną zaprojektowane i zbudowane niezgodnie z przepisami, mogą pojawić się problemy z wentylacją oraz złą pracą urządzeń grzewczych.

 

Przewody kominowe i ich rodzaje

Kominy dymowe – jak wskazuje sama nazwa, ich zadaniem jest odprowadzanie dymu. Są odpowiednie do kotłów na paliwa stałe, kominków i pieców kaflowych. Takie kominy nie muszą być odporne na działanie kwaśnych skroplin, więc nie wymagają instalacji wewnątrz wkładu.

Kominy spalinowe – ich zadaniem jest odprowadzanie z kotłów olejowych lub gazowych spalin o niskiej temperaturze. Muszą one być odporne na działanie kwaśnych skroplin, dlatego w większości przypadków mają wkład kamionkowy bądź ze stali kwasoodpornej, który wymaga obudowy.

Kominy powietrzno-spalinowe – używa się ich do kotłów z zamkniętą komorą spalania a ich zadaniem jest odprowadzenie spalin i zapewnienie dopływu świeżego powietrza spoza budynku.

Kominy uniwersalne – są one odporne na wysokie temperatury oraz działanie kwasów – mogą odprowadzać spaliny zarówno z kotłów na gaz jak i olej oraz dym z urządzeń na paliwo stałe

Kominy wentylacyjne – odprowadzają one powietrze, które dostaje się do ich wnętrz przez wloty umieszczone w ścianach kominowych bądź odpowiednich pomieszczeniach poza budynek. Wyloty z kanałów wentylacji grawitacyjnej powinny się znajdować w bocznych ścianach komina, tuż przy jego zakończeniu.

Budowa kominów – materiały

Materiały do budowy kominów powinny być niepalne – można stosować tylko elementy, które przeszły odpowiednie badania oraz spełniają wymagania określone w normach dotyczących badań ogniowych małych kominów. Sama budowa przewodów kominowych może być wykonana z pełnej cegły o grubości 12cm, murowanej w zaprawie cementowo-wapiennej, z zewnętrznym tynkiem lub spoinowaniem. Bardzo ważne jest, aby zadbać o szczelność przewodów kominowych. Jeżeli natomiast mają być przez nie odprowadzane spaliny mokre, to ich wewnętrzna powierzchnia musi być odporna na działanie kwaśnych skroplin.

Wyloty przewodów kominowych

Polska norma dla kominów murowanych mówi, że wszystkie wyloty przewodów kominowych powinny być wprowadzone nad dach na wysokość zabezpieczającą przed zakłócaniem ciągu.

Jedynym wyjątkiem są przewody kominowe spalinowe oraz powietrzno-spalinowe do urządzeń gazowych z zamkniętą komorą spalania – można je wyprowadzić przez ścianę zewnętrzną budynku. Taki zabieg jest dopuszczalny tylko wtedy, gdy moc cieplna urządzenia nie przekracza 21 kW w wolno stojących budynkach lub 5 kW w pozostałych budynkach mieszkalnych. Wyloty takich przewodów kominowych muszą znajdować się na wysokości co najmniej 0,5m nad poziomem terenu, o ile w odległości do 8m nie znajduje się żaden plac zabaw dla dzieci czy inne miejsce rekreacyjne – wówczas minimalna wysokość to 2,5m. Sam wylot każdego przewodu spalinowego i dymowego powinien być oddalony co najmniej o 6m od koron drzew.

 

Podłączenie przewodów kominowych

Jeden przewód grawitacyjny jest w stanie odprowadzać produkty spalania tylko i wyłącznie z jednego urządzenia, a sam przewód kominowy wentylacyjny – powietrze z jednego wywiewnego otworu. Przewody kominowe zbiorcze mogą być zastosowane tylko w przypadku odprowadzania dymu z maksymalnie trzech pieców na paliwa stałe ze szczelnym zamknięciem nieznajdujących się na ostatniej kondygnacji budynku pod warunkiem zachowania różnicy poziomy włączenia ich przewodów do przewodu zbiorczego co najmniej 1,5m. Można również wykorzystać zbiorcze przewody systemów kominowych powietrzno-spalinowych przystosowanych do pracy z urządzeniami z zamkniętą komorą spalania, które są wyposażone w zabezpieczenia przed zanikiem ciągu kominowego.

Jak powinny biec kominy?

Należy pamiętać, że prowadzenie przewodów kominów powinno być pionowe. Jedyne dopuszczalne odchylenie od pionu wynosi nie więcej niż 30 stopni na odcinku nie dłuższym niż 2m. Efektywna wysokość komina – zmierzona od przerywacza ciągu do wylotu nad dach – nie może być mniejsza niż 4m dla kotłów o mocy nieprzekraczającej 35 kW. Jeśli moc jest większa, wtedy minimalna wysokość komina może wynosić 2m.

Przewody kominowe – wymiary

Trzony kuchenne zarówno jak kotły grzewcze na stałe paliwa oraz kominki z otwartym paleniskiej czy zamkniętym wkładem kominkowym o wielkości otworu paleniskowego kominka do 0,25m2 mogą być przyłączone do samodzielnego przewodu kominowego dymowego o wymiarach 0,14x0,14m bądź średnicy 0,15m. Dla kominków o większym otworze paleniskowym minimalne wymiary to 0,14x0,27m lub średnica 0,18m. Jeżeli chodzi o jeszcze większe przewody kominowe o przekroju prostokątnym, stosunek wymiarów boków powinien wynosić 3:2

Znajdź nas

Allegro Facebook