Budowanie bez pozwolenia już wkrótce możliwe

31.07.2013 Inne

23 lipca 2013 na posiedzeniu Rady Ministrów wreszcie przyjęto projekt nowelizacji Prawa budowlanego, w ramach której zapadło sporo ważnych dla branży budowlanej decyzji.

Zmiany w prawie budowlanym

Na Prawo budowlane narzeka się nie od dzisiaj. Większość przepisów jest bowiem nieelastyczna, utrudniająca budowę i męcząca dla inwestorów. Ponadto wydawanie kolejnych decyzji bardzo mocno wydłuża czas oczekiwania na rozpoczęcie prac. Firmy budowlane narzekały na przepisy i na urzędników, długo czekając na decyzje ze strony rządu, które ułatwiłyby wszelkie prace związane ze stawianiem nowych obiektów. Wreszcie coś ruszyło, ale wielu przestrzega, że postanowienia rządu to dopiero początek, szczególnie jeśli zwróci się uwagę na problemy legislacyjne Ministerstwie Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej.

 

Według nowych przepisów znacznemu skróceniu ulegną procedury związane z procesem budowlanym. W dużych miastach będą one o 74 dni krótsze, w pozostałych o 45 dni. Skrócenie to nastąpi w wyniki znacznego zmniejszenia ilości pozwoleń na budowę wydawanych przez urzędników. Pozwoleń tych będzie o prawie 50 tysięcy mniej niż dotychczas., dzięki czemu urzędnicy będą mogli przyspieszyć prace związane z innymi obowiązkami. Obecnie na załatwienie formalności związanych z budową domu czeka się 180 dni, a zatem skrócenie tego czasu bardzo korzystnie wpłynie na całą branżę budowlaną.

 

Zgłoszenie budowy

 

Na zamianie przepisów Prawa budowlanego zyskają przede wszystkim Ci, którzy będą budować domy jednorodzinne. Dotychczas bowiem każdy kto chciał wybudować dom jednorodzinny musiał występować z wnioskiem o wydanie pozwolenia na budowę. Po nowelizacji nie będzie już wymagane pozwolenie na budowę, a jego miejsce zajmie zgłoszenie budowy wraz z załączonym projektem budowlanym. Ponadto inwestor nie będzie miał już obowiązku zgłaszania przewidywanego terminu rozpoczęcia robót budowlanych. Praca urzędników zostanie natomiast ograniczona do wydawania zaświadczeń o braku sprzeciwu od zgłoszenia budowy, oraz do reagowania na sprzeciwy odnośnie zgłoszenia budowy wnoszone przez właścicieli sąsiednich nieruchomości (np. w sytuacji gdy inwestor naruszy granice zabudowy). Na wniesienie sprzeciwu od zgłoszenia budowy organ będzie miał 30 dni, a zatem planowana budowa domu jednorodzinnego będzie musiała uwzględniać wytyczne miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub decyzji o warunkach zabudowy.

 

Zakończenie budowy

 

Obecnie na zakończenie prac budowlanych inwestor jest zmuszony wystąpić z wnioskiem o pozwolenie na użytkowanie. Na wydanie takiego pozwolenia czeka się dzisiaj 21 dni, pod warunkiem, że administracja nie wniesie sprzeciwu. Po zmianach owe pozwolenie na użytkowanie zostanie zastąpione zawiadomieniem o zakończeniu budowy. Zawiadomienie to będzie obejmować rożne obiekty m. in. magazyny, warsztaty, budynki kolejowe, parkingi, garaże itp. Czas oczekiwania na uzyskanie milczącej zgody na użytkowanie będzie wynosił 14 dni.

 

Projekt budowlany

 

Projekt budowlany będący załącznikiem wniosku o pozwolenie na budowę musiał dotychczas zawierać oświadczenia i umowy z dostawcami mediów (energii, wody, ciepła, gazu, ścieków), a także musiał mieć oświadczenie zarządcy drogi o możliwości połączenia działki z drogą publiczną. Po nowelizacji owe załączniki będą już niepotrzebne, a załącznik będzie stanowił wyłącznie projekt budowlany.

Braki formalne we wnioskach

Ważna jest również zmiana według, której urząd będzie miał 14 dni na zawiadomienie inwestora o ewentualnych brakach formalnych we wniosku o pozwolenie na budowę i w zgłoszeniu budowlanym. Dotychczas organ nie miał obowiązującego terminu na skierowanie do inwestora takiego wezwania.

 

Brak decyzji ostatecznej

 

Według dzisiejszych przepisów roboty budowlane można rozpocząć wyłącznie na podstawie decyzji ostatecznej, a zatem dopiero 14 dni po jej wydaniu (po jej uprawomocnieniu). Nowe przepisy pozwolą inwestorom na oszczędność czasu w tym zakresie, albowiem będą oni mogli rozpocząć pracę na podstawie decyzji podlegającej wykonaniu. Takie rozwiązanie będzie możliwe w sytuacji, gdy inwestor będzie jedyną stroną postępowania.  

Znajdź nas

Allegro Facebook